Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK80ZSPR-S / SRC80ZSPR-S